ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
„СПЕЧЕЛИ ЛЯТОТО С ЕФЕС”

 

 1. Организатор на играта и официални правила

Промоционалната игра „СПЕЧЕЛИ ЛЯТОТО С ЕФЕС”, за кратко по-долу наречена „Играта“, се организира от „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр. София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 2, ет. 2, за кратко по-долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес: www.Avendi.bg/EFESpromogame

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила.

Промо играта се провежда във всички търговски обекти на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 130007884, със седалище и адрес на управление: област София,  р-н Триадица, бул. „България“ № 55. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД не е Организатор/Съорганизатор на Промо играта.

 

 1. Продължителност на Играта

Играта стартира на 01.07.2024 г. и ще продължи до 31.07. 2024 г.

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на страницата на играта в интернет  www.Avendi.bg/EFESpromogame

1.2.      С участието си в Промо играта участниците приемат да спазват условията на изложените по-долу официални правила на Промо играта („Официални правила“).

 1. 3. Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ

2.1.      В Промо играта участват продуктите:

 • EFES кен 0,5 л
 • EFES MALT кен 0,5 л
 • EFES кен пакет 5+1  ( 6х 0,5 л)
 • EFESDRAFT кен 0,5 л
 • EFES ниска 0.5 л
 • 2. за участие в кампанията всеки участник е необходимо да закупи EFES продукти на стойност минимум 3.49лв. (три лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС от търговски обекти на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130007884 (“БИЛЛА България”).

РАЗДЕЛ 3. НАГРАДИ

 

3.1.      Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата, са общо 144 :

  • Пакет Ефес 6 х 0.330л бутилка – 100 бр.
  • Лежанка с облегалка – 40 бр.
  •  Плажен стол с облегалка– 4 бр.

3.2.      Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА

 

4.1.      В Промо играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България.

4.2.      Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Промо играта.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА

 

 • 1. При покупка на EFES продукти на стойност минимум 3.49лв. (три лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 3.1 награди.
 • 2.След покупка на EFES продукти на стойност минимум 3.49лв. (три лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС от търговските обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД, участникът регистрира номера на касовия бон/фактура за закупения продукт на www.Avendi.bg/EFESpromogame  

5.3.Участникът следва да въведе следната информация при регистрация:

 • Име;
 • Фамилия;
 • Тел. Номер за връзка;
 • Номер на касова бележка или снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на EFES продукти на стойност минимум 3.49лв. (три лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС.

5.4.С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с Официалните правила на играта;

5.5.С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни личните им данни, както са изброени в настоящия член, да бъдат обработвани за условията и периода на Играта.

5.6.За участие в Промо играта се изисква участникът да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналната фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие (на съответното за целта място в регистрационната форма) за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

5.7.      Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти EFES следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Не представянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

5.8.      Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/продукти EFES, различен от вече регистриран фискалния бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши Участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

5.9.      Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени повече от един продукти EFES, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

5.10.    Независимо от броя на направените регистрации, всеки Участник може да спечели само по една от трите вида награди. Настоящото ограничение се отнася и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

5.11.    Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

5.12.    Не участват в разпределението на наградите лица, които са:

 1. участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от EFES
 2. участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти  EFES. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила, а именно – име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/продукти EFES.  както и такива, направили регистрации, с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.
 3. участвали в Промо играта с фискален бон/фактура за закупени продукти EFES от други търговски обекти, различни от тези на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

5.13.    Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

5.14.    Представянето на копие от фискален бон/ фактура вместо оригнал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния Участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния Участник.

5.15.    Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

5.16.    Организаторът на Промо играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Промо играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон/фактура, с която въпросният Участник е участвал в Промо играта, или пък че фискалният бон/фактура е загубен/а от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия/та за участие в томболата.

5.17. Спечелилите участници ще бъдат определени чрез специален софтуер, спазващ случайния принцип.

Тегленето ще се извърши на 02.08.2024 г., като в тегленето ще участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.Avendi.bg/EFESpromogame , в периода от 00:01ч. на 01.07.2024.г.  до 31.07.2024.г. до 23:59ч. българско време. 

Ще бъдат раздадени общо 144 награди:

  • Пакет Ефес 6 х 0.330л бутилка – 100 бр.
  • Лежанка с облегалка – 40 бр.
  •  Плажен стол с облегалка– 4 бр.

5.18. За резултатите от тегленето на печелившите Участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите.

5.19. Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 20.08.2024г. на  www.Avendi.bg/EFESpromogame

5.20. Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 20.08.2024г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер или на посочената от тях електронна поща.

5.21. В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш Участник на посочения от него телефонен номер или на посочената електронна поща, този Участник отпада от участие, няма право да получи награда, като същата остава в полза на Организатора.

5.22.    Всички печеливши Участници, желаещи да получат своята награда, следва да предоставят адрес за доставка на наградата.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от всеки вид. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път за една и съща награда, със същата регистрация или с друга, той се замества от друг Участник, по реда за определяне на спечелили участници, определен в настоящите правила.

6.2. Наградите, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

6.3. При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискалния бон/фактура, регистрирани за участие в томболата и свидетелстващи за закупени продукти EFES., както и да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на печелившия Участник е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на печелившия Участник не се изисква. Отказът на печелившия Участник да предостави на Организатора тези допълнителни лични данни (ЕГН и постоянен адрес) ще доведе до невъзможност Организатора да предостави на печелившия Участник наградата, тъй като Организаторът ще бъде в нарушение на данъчното законодателство на Република България относно задължението си да декларира изплатените и обложени с окончателен данък предметни награди по смисъла на чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ.

6.4.  Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Промо игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

 

6.5. В случай, че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

6.6. В случай че печелившият Участник не може да бъде намерен на посочения адрес от куриера и печелившият Участник не потърси наградата си в 1-месечен срок от датата на уведомяването, Организаторът няма да извърши доставката след изтичане на този 1-месечен срок и печелившият Участник не може да има претенции за наградата.

6.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди.

РАЗДЕЛ 7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. С участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия на Официалните правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (в това число изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора само за целите на Промо играта, в това число за маркетингови цели и рекламни дейности и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промо играта и доставянето на спечелената награда.

7.2. Организаторът на Промо играта не носи отговорност, при условие че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон и/или e-mail за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно или точно необходимите данни за участие.

7.3. Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на награди поради непредоставяне или несвоевременно предоставяне на адрес на Участник за доставка на наградата, както и в други случаи извън контрола на Организатора.

7.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промо играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

7.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Промо играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

7.6. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промо играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промо играта.

7.7. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Промо играта и каквато и да е друга техническа неизправност.

7.8. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, нито за вреди, настъпили във връзка с получаването или употребата им.

7.9. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

7.10. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват доставката или получаването на награда.

7.11.    „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, (като Организатор на Промо играта) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни, във връзка с гореописаната Промо играта, представляват Вашите имена, дата на раждане, телефонен номер, имейл и адрес – за всички Участници, както и ЕГН и постоянен адрес – относимо единствено за печелившите Участници. „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, не събира лични данни, освен в случаите, когато Вие изрично не му предоставите такива и само след Вашето предварително съгласие, с изключение на случаите, в които това се изисква по силата на закон. Организаторът поема задължението да унищожи всички събрани лични данни на Участниците след приключване на Промо играта и раздаване на наградите. Изключение от правилото за унищожаване е информацията, която печелившите Участници посочват за целите на изпълнение на данъчните задължения на Организатора – в този случай данните се съхраняват в императивно определените срокове по Закона за счетоводството.

7.12.    Организаторът на Промо играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на Участниците в Промо играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на Участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила. С участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с общата Политика за поверителност на „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, публикувана на  www.Avendi.bg/EFESpromogame . Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото на достъп, коригиране на събраните данни, и възможността за оттегляне на съгласието за обработката им. Участник в Промо играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни; Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон:02 915 3 518; Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg.

7.13.    С попълването на формата за участието си в Промо играта, Участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и Официални правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250 за целите на Промо играта. За тази цел във формата за участие е поместен следният текст:

            „Съгласен/а съм „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, да събират, съхраняват и обработват личните ми данни за целите на настоящата Промо игра.“

РАЗДЕЛ 8 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

8.1.      Всеки потенциален правен спор между Организатора на Промо играта и Участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 9 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМО ИГРАТА

 

9.1.      Организаторът има неотменимото право да променя настоящите Официални правила на Промо играта, както и да прекрати Промо играта по всяко време, обявявайки изрично това, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.

Настоящите Официални правила влизат в сила от 23:59 часа на 30.06.2024 г.

Консумирай отговорно

Регистрация
EFES - Спечели лятото

Касов Бон от Billa