ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Направи Нова Година отлична от самото начало със Smirnoff“

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

Раздел І. Организатор на Играта.

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея.

1.2. Организатор на Играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е „Авенди” ООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, район Искър, бул. „Искърско шосе“ № 7, търговски център „Европа“ Сграда 12, ет. 2, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 130591250, („Авенди“ или „Организаторът“). 

Раздел II. Място на провеждане на Играта.

2.1. Играта се провежда в интернет, в сайта на Организатора www.avendi.bg/newyear  

2.2. Информация за провеждането на Играта е достъпна в страницата по т.2.1. където се публикуват настоящите общи условия.

Раздел III. Период на провеждане на Играта.

3.1. Играта се провежда в периода от 01.10.2022 г. до 29.11.2022 г. включително, („Период на Играта“).

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на страницата по т.2.1. 

Раздел IV. Отговорност

4.1. Участието в Играта е доброволно. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие („Общите условия“). 

4.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на страницата по т.2.1.

4.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря към участниците само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Общи условия.

4.4. Участниците в Играта носят отговорност спрямо Организатора и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всички данни използвани от Участниците при участието им в Играта.

4.5. Участниците в Играта се задължават да обезщетят Организатора за претърпените от него вреди в случай, че Участниците публикуват или по друг начин използват данни, с което нарушат приложимото законодателство, правата на Организатора, или на трети лица, включително, в резултат на което Организатора претърпи вреди.

4.6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

Раздел V. Изисквания за участие в Играта

5.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на стока. 

5.4. С факта на включването си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в нея.

5.5. Не се допуска регистрация с фалшиви данни и/или посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

5.6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предостави награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.

Раздел VI. Механизъм за участие в Играта.

6.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждането й е: 

  • Закупило от търговски обект на територията на Република България продукт водка „Smirnoff № 21“ в разфасовка от 0,7 л. (700ml) или 1 л. (1000 ml) или Smirnoff пакет с чаша 0.7 ( 700мл)
  • Попълнило е регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.
  • Регистрирало е касовия бон за извършената покупка в регистрационната форма на страницата по т.2.1. или чрез заснемане и прикачване на снимка на касовия бон.

Прикачената снимка трябва да възпроизвежда в цялост касовия бон по начин, който позволява нормалното разчитане на необходимите данни свързани с участие в Играта, съдържащи се в него, в това число дата на касовия бон, закупения продукт и номерът на касовия бон.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са две имена (лично и фамилно име), телефон за връзка и информацията от касовия бон за извършената покупка посочена по-горе. 

Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер с оглед данъчното облагане на предметни награди, за които това е приложимо. 

6.2. С факта на включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбира, приело е и се задължава да спазва настоящите Правила и е предоставило доброволно необходимите лични данни.

6.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:

1.Прочели и приели условията на Играта;

2.Изпълнили са условията за покупка и регистрация в страницата по т.2.1. 

6.4. Всеки участник може да се регистрира и да участва в разпределението на наградите еднократно, с всеки един регистриран от него касов бон, с който се удостоверява извършената покупка на посочения в т.6.1. продукт в периода на провеждане на Играта по т.3.1. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация.  

С цел избягване на всякакво съмнение: 

Всеки участник има право право да се включи в Играта неколкократно по реда на т.6.1., единствено при условието, че при всяко негово участие регистрира различен касов бон за извършване на покупка на продукт по т.6.1. 

Броят на закупените продукти отразени в един касов бон не дава право на повече от едно участие. Принцип на Играта: един касов бон дава право на едно участие.

Включването в Играта с повече от едно участие, чрез регистрация на различни касови бонове увеличава единствено шанса на участника да бъде избран за победител, НО не му дава право да получи повече от една награда. В случай, че участник с няколко участия бъде определен повторно за победител при тегленето на победителите в Играта, същият няма право да получи повторно награда и на негово място се избира за победител друг сред участниците, отговарящи на настоящите условия.

6.5. В случай, че лицето не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник. 

Раздел VII. Награди от Играта.

7.1. Наградите, които ще бъдат раздадени от Играта са общо 93 броя. Броят на наградите отговаря на броя на победителите, които ще бъдат изтеглени сред участниците в Играта.

7.2. Наградите са следните:

60 броя ваучера за покупка на стоки от Fashion Days – всяка награда представлява един брой ваучер на стойност 100 лева.

30 броя сетове за коктейли – всяка награда представлява един брой сет за коктейл, който съдържа един шейкър, един джигър, две бутилки Smirnoff No. 21 0,7 л., една бутилка Johnnie Walker Black Label 0,7 л., една бутилка Gordon’s gin 0,7 л., една бутилка Capitan Morgan ром 0,7 л.)

3 броя аудио система за караоке – всяка награда представлява един брой аудио система за караоке, марка Sony  модел V43D и два микрофона XM8500

7.3. Наградите се осигуряват от Организатора. Дължимият данък върху предметната награда е за сметка на Организатора. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. 

7.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност. Не се допуска прехвърлянето на собствеността върху предметната награда до момента на нейното предаване на победителя.

Раздел VIII. Определяне на победители от Играта.

8.1. След изтичане на срока по т.3.1., на 01.12.2022 г. се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите. 

Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради недостатъчен брой участници, както и не раздадени/не получени награди в хипотезите на т.8.6. и т.9.4 остават нераздадени. 

8.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип, а именно www.namepicker.net.  Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. 

8.3. Определянето на победителите за съответната награда се извършва по реда на изтегляне на участниците при спазване на следната поредност за разпределение на наградите:

т.1.Определяне на шестдесет победители сред участниците за наградата ваучер за покупка на стоки от Fashion Days 

т.2.Определяне на тридесет победители за наградата сет за коктейли.

т.3.Определяне на трима победители за наградата аудио система за караоке.

С цел избягване на всякакво съмнение изборът на победители за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето им до изчерпване на броя на наградите от посочения ред и при спазване на посочената последователност.

8.4. Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1. в срок до 2 работни дни считано от датата на избирането им по реда на т.8.2. 

8.5. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва с всеки победител на посоченият тел. номер при регистрация на код от касова бележка.

8.6. Всеки победител трябва да отговори обаждане от организатор в срок до 5 работни дни. Ако определен за победител участник не се свърже в посочения срок или не върне отговор на полученото обаждане с необходимото съдържание, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т.8.2. друг победител (резервен победител) сред останалите участници за същата награда. Правилото по предходното изречение се прилага еднократно. В случай, че и резервният победител не изпълни условията на настоящата точка, наградата остава нераздадена.

Раздел IX. Получаване на наградите от Играта.

9.1. Наградите се изпращат до адреса, посочен от всеки победител, чрез куриер в срок до 15 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.8.6. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта и определено за победител. 

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

9.3. При получаването на награда по т.8.3. т.2 и т.3, всеки победител подписва декларация, с която потвърждава получаването на наградата, както и предоставя и декларира предоставянето на личните си данни (три имена и ЕГН) свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните нормативни актове относно предметната награда, представляваща облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ (предметна награда на стойност над 100 лева).

9.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

9.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. 

Раздел X. Прекратяване на Играта.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта в случай на възникване на обстоятелство/събитие извън контрола на Организатора, което води до невъзможност за продължаване на играта, като информира за това участниците чрез страницата по т.2.1. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участието им в Играта.

10.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1., където първоначално са били публикувани.

Раздел XI. Изключване от Играта

11.1. Организаторът има право, без предупреждение да изключи от Играта Участници: 

• които са нарушили по какъвто и да било начин изискванията към участниците посочени в настоящите Общи условия;

• които участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

Раздел XII. Лични данни

12.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени за участието им в Играта и във връзка с определянето на победители и връчване на наградите, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или други подизпълнители на Организатора за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените облагаеми награди). 

12.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в Играта. Личните данни на победителите от Играта, които печелят облагаема награда, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство.

12.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. 

12.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай, че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

12.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

12.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес. Направено от участник възражение прекратява участието му в Играта.

12.7. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за три имена и ЕГН, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява съгласно данъчното законодателство. 

12.8. С включването си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. 

12.9. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/. 

Раздел XIII. Общи разпоредби

13.1. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

13.2. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

13.3. Настоящите Правила влизат в сила от публикуването им и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.