ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА

„ПОДАРИ СИ ОЩЕ ЛЯТО! SMIRNOFF И J&B“

 1. Организатор на играта и официални правила

Играта „ПОДАРИ СИ ОЩЕ ЛЯТО! SMIRNOFF И J&B“, за кратко по-долу наречена „Играта“, се организира от „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр. София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 2, ет. 2, за кратко по-долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес: www.avendi.bg/promoteh. „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не е организатор на Играта.

 Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила.

За допълнителни въпроси и повече информация във връзка с промоцията участниците могат да се свържат с Организатора на e-mail: office@avendi.bg.

 1. Продължителност на Играта

Играта стартира на 1 септември 2023г. и ще продължи до 30 септември 2023 г.

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано предварително на страницата на Играта в интернет: www.avendi.bg/promoteh

 1. Описание на наградите

Общият брой на наградите, определени за тази Игра, са:

 • 120 (сто и двадесет) Bluetooth head set JBL
 • 16 (шестнадесет) Мобилни принтера HP
 • 4 (четири) Парти тонколони JBL
 1. Механизъм на играта

Участието в играта е обвързано с покупка.

Организаторът стартира Играта на интернет страницата: www.avendi.bg/promoteh, с публикуване на Общите условия, както и с разпространение  на рекламни материали в търговски обекти на ,,Кауфланд България ЕООД енд Ко‘‘КД в цялата страната.

 • Участие в Играта
 • Всеки участник е необходимо да закупи Smirnoff и J&B продукти на стойност минимум 15.99 лв. (петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки), от търговски обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131129282 („КАУФЛАНД“).
 • След покупка на Smirnoff 0,7 л. или Smirnoff 1 л. или J&B 0,7 л. или J&B 1 л. продукти на стойност минимум 15.99 лв. (петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) от търговски обект на  „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД , участникът се регистрира със снимка или с номера на касовия бон/фактура за закупените Smirnoff и J&B продукти нa адресwww.avendi.bg/promoteh
 • Играта важи само и единствено за покупка от търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД в цялата страна.;
 • Потребителят е нужно да въведе следната информация при регистрация:
 • Име;
 • Фамилия;
 • e-mail
 • Тел. номер за връзка;
 • Номер на касова бележка
 • снимка на касова бележка (пожелателно);
 • С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с Официалните правила на играта;
 • С участието си в играта потребителите потвърждават ,че са съгласни личните им данни, които са изброени в т.3, да бъдат обработвани за целите в периода на Играта.

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, при евентуално спечелване. В противен случай, Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

 1. Награди и теглене на печелившите

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Тегленето на наградите ще се извършва всяка седмица, на случаен принцип. В него ще участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта: www.avendi.bg/promoteh. Освен печелившите участници при всяко теглене ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви.

Тегленето ще се осъществи както следва:

Теглене 11 септември 2023 г. – участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.avendi.bg/promoteh, за периода о1.09.2023 г. – 10.09.2023г. до 23:59 ч. българско време:

 • 30 (тридесет) Безжични слушалки JBL
 • 4 (четири) Мобилни Преносими принтера HP
 • 1 (една) Парти Тонколона JBL

Теглене 18 септември 2023 г.- участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта: www.avendi.bg/promoteh, за периода 11.09.2023 г. – 17.09.2023г. до 23:59 ч. българско време:

 • 30 (тридесет) Безжични слушалки JBL
 • 4 (четири) Мобилни Преносими принтера HP
 • 1 (една) Парти Тонколона JBL

Теглене 25 септември 2023 г.- участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.avendi.bg/promoteh, за периода 18.09.2023 г. – 24.09.2023г. до 23:59 ч. българско време:

 • 30 (тридесет) Безжични слушалки JBL
 • 4 (четири) Мобилни Преносими принтера HP
 • 1 (една) Парти Тонколона JBL

Теглене 2 октомври 2023 г.- участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.avendi.bg/promoteh, за периода 25.09.2025 г. – 1.10.2023г. до 23:59 ч. българско време:

 • 30 (тридесет) Безжични слушалки JBL
 • 4 (четири) Мобилни Преносими принтера HP
 • 1 (една) Парти Тонколона JBL

Теглене 8 октомври 2023 г.- участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.avendi.bg/promoteh, за периода 02.10.2025 г. – 07.10.2023г. до 23:59 ч. българско време:

 • 30 (тридесет) Безжични слушалки JBL
 • 4 (четири) Мобилни Преносими принтера HP
 • 1 (една) Парти Тонколона JBL
 1. Процедура по получаване на наградите

Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на Играта: www.avendi.bg/promoteh и ще бъдат известени чрез телефонно обаждане и e-mail на телефонния номер и e-mail, посочени при регистрацията.    

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившите в рамките на три дена след датата на теглене,  той има право да предостави наградите на участниците, които са изтеглени като резерви.

Ако печелившите не се свържат с Организатора на посочен телефон или имейл, в 5-дневен срок от датата на уведомяването, за да предоставят точен адрес губят правото си да получат наградата. В този случай, Организаторът има право да предостави наградите на участниците, изтеглени като резерви в тегленето.

Организаторът се ангажира в 20-дневен срок след получаване на точен адрес от спечелилия участник да изпрати наградата на същия по куриер.

Един участник, идентифициран с действащ мобилен номер, може да спечели само една награда на седмица, независимо от вида й и броя на подадените регистрации в същата седмица.

За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят и покажат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и и/или фактура.

 1. Право на участие

Играта е валидна за всички дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира с повече от една касова бележка, за закупени Smirnoff и/или J&B продукти за минимум 15.99 лв. (петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на Smirnoff и/или J&B продукти за минимум 15.99 лв. (петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) закупени   от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, в периода на Играта

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта Smirnoff и/или J&B, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият, реален и кореспондиращ телефонен номер.  Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

В Играта нямат право да участват служителите на Организатора.

 1. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ равностойност.

 1. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, по негова преценка или в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Играта, след публикуване на предварително съобщение за това на www.avendi.bg/promoteh

 1. Ограничаване на отговорността

С приемане на настоящите Официални правила, Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторът и Кауфланд не носят отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не е организатор на Играта и не носи отговорност за протичането й, както и за предоставянето на наградите.

 1. Санкции

Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст или снимка.

В горните случаи, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие на спирането или  ограничаването на участието му, премахването, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта или мобилните приложения.

Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 1. Обезщетения

Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Играта, както и  нарушения на действащото законодателство, авторските права и в разрез с  настоящите Официални правила и правилата за работа на интернет страницата.

 1. Защита на личните данни

Организаторът на играта е администратор на личните данни.

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не събира, съхранява или обработва лични данни при провеждането на Кампанията.

Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават лично от Организатора. С регистрацията си, Участникът се съгласява, че е запознат с Политиката за поверителност в Играта, и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, имената и номера на касовата бележка, ще бъдат публикувани на www.avendi.bg/promoteh. Всеки участник има следните права във връзка с личните данни:

Право на достъп до предоставените лични данни, право на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, право да се направи възражение срещу трансферирането и обработването или да се поиска преносимост на личните данни (в рамките на предвиденото в регламент ес №2016/679 и закона за защита на личните данни).

Всеки участник има право да оттегли своето съгласие за трансферирането и обработването на данните си, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на трансферирането и обработването до момента на оттеглянето на съгласието. Ако съгласието бъде оттеглено преди получаването на награда – участието ще бъде прекратено, съответно правото върху наградата се губи. В случай че съгласието бъде оттеглено след получаването на наградата – данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на счетоводното и данъчно отчитане на наградите.

Всеки участник има право, ако счете, че правата му във връзка с трансферирането и обработването на лични данни са нарушени, да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg; 02/91-53-555.

 1. Други условия

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. удържане и заплащане на дължими данъци.

 1. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет страницата: www.avendi.bg/promoteh за периода на валидност на Играта. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 28.08.2023 г.